Retur
Vedtægter for Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen 

§1   Foreningens navn er Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen.

§2   Foreningens formål er at udbrede kendskab til og skabe interesse for slægtsforskning samt formidle udveksling af slægtshistoriske oplysninger.

§ 3   For at opfylde § 2 arrangeres samarbejdsaftener, foredrag, ekskursioner samt etableres studiekredse efter behov. Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plan samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogiske, lokalhistoriske og kulturhistoriske emner.

§ 4  Foreningen er åben for alle interesserede: personer, arkiver, foreninger, biblioteker etc. Et medlemskab gælder for husstanden/institutionen – med 1 stemme pr. medlemskab.

§ 5   Foreningen afholder generalforsamling hvert år i marts/april måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse, når det vedtages med alm. stemmeflerhed på en ordinær generalforsamling, eller når mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt eller pr email med mindst 14 dages varsel og dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning

3.      Regnskab

4.      Kontingent

5.      Valg af bestyrelse, 1. og 2. suppleant samt to revisorer

6.      Indkomne forslag, der skriftligt skal være bestyrelsen v/ formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

7.      Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmer.

§ 6   Foreningens bestyrelse tæller 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år med 2 henholdsvis 3 medlemmer på valg hvert år. De valgte suppleanter deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Dersom et eller 2 bestyrelsesmedlemmer melder afbud til et bestyrelsesmøde, får 1. henholdsvis 2. suppleanten stemmeret.

§ 7   Bestyrelsen kan til forskellige formål nedsætte udvalg – også med medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 8   Regnskabsåret er 1.1.-31.12.

§ 9   Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertalsbeslutning på 2 generalforsamlinger, der skal indkaldes med et interval på mindst 14 dage.

§ 10  I tilfælde af foreningens opløsning bestemmer flertallet af de fremmødte på den sidste generalforsamling, hvordan foreningens midler anvendes bedst muligt til slægtshistorisk arbejde i Aalborg Kommune.

   Disse vedtægter er vedtaget 16. marts 1976
– ændret 6. maj 1991
– ændret 1. maj 2000
- ændret 5. maj 2014
- ændret 2. maj 2016